VV magazine
VILLAGE VANGUARD FREEPAPER「VV magazine」Vol.14 coverdesign


VILLAGE VANGUARD MAGAZINE
マジックアワー/lyrical school
VV magazine
SL©FANCLUB / ISSUE03
SL©FANCLUB / ISSUE02
SL©FANCLUB / ISSUE01